Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  22.04.2016р. зміна складу посадових осіб емітента


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Номеровська А.М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

19.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 77 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

21.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

22.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.04.2016

припинено повноваження

Член (Голова) Наглядової ради

Фiлiпська Олена Вiкторiвна

АЕ 370919
29.11.1996 1ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 18.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням членом Наглядової ради Товариства Дадак О.О. заяви про дострокове припинення її повноважень як члена Наглядової ради, припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член (Голова) Наглядової ради Фiлiпська Олена Вiкторiвна (паспорт АЕ 370919, виданий 1ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 29.11.1996р.), перебувала на данiй посадi з дати останнього обрання 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Ор’єва Юлiя Олегiвна

АК 967032
27.06.2000 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 18.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням членом Наглядової ради Товариства Дадак О.О. заяви про дострокове припинення її повноважень як члена Наглядової ради, припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Ор’єва Юлiя Олегiвна (паспорт АК 967032, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.06.2000р.), перебувала на данiй посадi з дати останнього обрання 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Дадак Оксана Олександрiвна

АМ 760526
19.04.2002 Самарський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 18.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням членом Наглядової ради Товариства Дадак О.О. заяви про дострокове припинення її повноважень як члена Наглядової ради, припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Дадак Оксана Олександрiвна (паспорт АМ 760526, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 19.04.2002р.), перебувала на данiй посадi 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Фiлiпська Олена Вiкторiвна

АЕ 370919
29.11.1996 1ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 18.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової Ради Фiлiпська Олена Вiкторiвна (паспорт АЕ 370919, виданий 1ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 29.11.1996р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: керiвника вiддiлу фiнансової звiтностi та аналiзу ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», начальника фiнансового вiддiлу ПАТ «ФБ «Перспектива».
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Ор’єва Юлiя Олегiвна

АК 967032
27.06.2000 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 18.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Ор’єва Юлiя Олегiвна (паспорт АК 967032, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.06.2000р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: фахiвця вiддiлу депозитарної дiяльностi, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ «ЮС», директора ТОВ «Центральний Брокер», провiдного фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ «МТ».
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Ястремський Олег Вiталiйович

АМ 757514
14.06.2002 Днiпропетровський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 18.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Ястремський Олег Вiталiйович (паспорт АМ 757514, виданий Днiпропетровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 14.06.2002р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: менеджера (управителя) з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ «ФБ «Перспектива», фахiвця з органiзацiйної дiяльностi ТБ «Перспектива-Коммодiтi».
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.04.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Фiлiпська Олена Вiкторiвна

АЕ 370919
29.11.1996 1ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Фiлiпська Олена Вiкторiвна (паспорт АЕ 370919, виданий 1ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 29.11.1996р.). Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: керiвника вiддiлу фiнансової звiтностi та аналiзу ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», начальника фiнансового вiддiлу ПАТ «ФБ «Перспектива». Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 18.04.2016р. Фiлiпську О.В. обрано Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень НР.
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.04.2016

припинено повноваження

Ревiзор

Сопунов Сергiй Володимирович

ЕР 123449
08.12.2003 Первомайський МВ УМВС України в Миколаївськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 18.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 3. У зв’язку iз поданням Ревiзором Товариства Сопуновим С.В. заяви про дострокове припинення його повноважень як Ревiзора Товариства, припинити з 18.04.2016р. повноваження Ревiзора Сопунова Сергiя Володимировича (паспорт ЕР 123449, виданий Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi 08.12.2003р.), перебував на данiй посадi 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

18.04.2016

обрано

Ревiзор

Протасовицький Iгор Олександрович

АН 066757
13.12.2002 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 18.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 4. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати на посаду Ревiзора Товариства строком на три роки Протасовицького Iгоря Олександровича (паспорт АН 066757, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 13.12.2002 р.). Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: оператора комп`ютерного набору ФК ТОВ «Артур-К», оператора комп`ютерного набору ТОВ «Фарм планета», адмiнiстратора системи ТОВ «Вента ЛТД», адмiнiстратора системи ПАТ «КФЦ».
Всi зазначенi вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 

ProEmitent.INFO